တည်ဆောက်ကြစို့။
Let's Build!

တည်ဆောက်ကြစို့။

၁။ အမျိုးသမီးများအားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။

မီးဖိုချောင်နှင့် ရပ်ရွာအာဟာရဥယျာဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် အာဟာရစံပြကျေးရွာများအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းစေရေးဆွေးနွေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

၂။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများပံ့ပိုးပေးခြင်း။

မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်ပေးသူများပါဝင်သည့် အိမ်နှင့်ကျောင်းများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများ ပံ့ပိုးပေးသည့်ဗျူဟာများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။ တတ်နိုင်သမျှကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများလက်လှမ်းမီစေခြင်း။

ကျောင်းများတွင် အာဟာရပြည့်ဝပြီး တတ်နိုင်သမျှကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာများရရှိနိုင်မှုကို တိုးတက်စေခြင်း

၄။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်း။

ကလေးငယ်များအကြား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများဖော်ထုတ်ပေးခြင်း

၅။ ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသော အာဟာရဇောင်းပေးစိုက်ပျိုးရေး။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၊ အာဟာရနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း

Let’s Build!

Since 1997, SST Tourism has been providing exciting eco-tours in Myanmar that take people off the usual path. Their primary objective, as outlined in the Sustainability Mission Statement, is to actively contribute to the sustainable development of local communities while simultaneously preserving the invaluable heritage of nature, resources, and cultures. In addition to the ecotourism endeavors, SST places great emphasis on addressing critical issues such as water, sanitation, agriculture, and nutrition (wasting/ stunting) within the country. To tackle these challenges head-on, SST has initiated a community-driven program called “Let’s Build!.” This program aims to foster the development of a healthier generation of children, ensuring their well-being and prosperity.

The 5 pillars of “Let’s Build!” include:

ResponsibleMyanmar.org